Haalbaarheidsonderzoek

De provincie Noord Holland - of was het Hooijmaijers?- wilde haar experiment 'Wonen in het Groen' ten uitvoer brengen. Alkmaar wilde de files rond het Kooimeerplein verminderen en  Heiloo, Castricum en Limmen wilden verder uitbreiden.

 

Om dit alles te realiseren hebben genoemde partijen in 2008 een "Nadere Overeenkomst Financiele Afspraken" afgesloten. Deze overeenkomst, kortweg NOFA1 genoemd, omvat de woningbouw in de Zandzoom en in Zuiderloo, het bedrijventerrein Boekelermeer én een extra afslag van de A9. Een extra afslag van ruim €53 miljoen! De gemeente Heiloo zou daaraan €27,8 miljoen mee betalen uit de baten van de verkoop van woningen in de Zandzoom en in Zuiderloo en de bedrijfskavels in de Boekelermeer. Alleen die baten bleken miljoenenverliezen…..

 

De bijdrage van €27.8 miljoen bleek voor de gemeente Heiloo dan ook niet haalbaar.

 

Noodgedwongen heronderhandelingen hebben erin geresulteerd dat de andere contractpartijen ruim €19 miljoen extra voor hun rekening nemen zodat de bijdrage van de gemeente Heiloo gereduceerd kan worden tot ‘slechts’ €8,5 miljoen plus €5,25 miljoen aan groenprojecten. Bij elkaar dus €13,75 miljoen. De herziene afspraken zijn vastgelegd in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal oftewel ONS. 

 

Is een bijdrage van €13,75 miljoen voor de gemeente Heiloo wel haalbaar?

Dat is zeer de vraag omdat :

  • de STEC Groep constateert dat er in de regio Alkmaar een overaanbod is van 4500 woningen in haar onderzoek in 2013
  • de STEC Groep adviseert om een streep te halen door 29,9% van het bedrijventerrein Boekelermeer omdat 65 hectare niet verkoopbaar is dan wel twijfelachtige kansen heeft op grond van onderzoek in 2014.
  • er tot 2040 een forse overcapaciteit aan bedrijfsterreinen is (rapport Ruimtebehoefte Werklocaties NH Noord uit augustus 2013; zie bronnen),
  • de extra afslag van de A9 niet noodzakelijk is voor de bedrijven in de Boekelermeer (Markttechnische Ontwikkelrichting Boekelermeer STEC Groep uit juli 2012; zie bronnen),
  • de woningmarkt ingezakt is en het aantal te bouwen woningen fors naar beneden is bijgesteld van 1800 naar 700,
  • de 'vrij op naam' prijzen van woningen ruim 10% zijn gedaald,
  • het Verkeersplan 2008 (zie bronnen) waarop de afslag van de A9 is gebaseerd, achterhaald en niet langer correct is,
  • er allerlei "noodzakelijke" projecten volgen uit het verhoogde verkeersaanbod, zoals de ondertunneling van het spoor, etc
  • en er diverse wegen moeten worden heringericht; Kanaalweg, Vennewatersweg, Stationsweg.....
  • etc.

 

Deze en vele andere ontwikkelingen hebben de economische noodzaak, de financiële en maatschappelijke haalbaarheid alsmede de financiële positie van de provincie en gemeenten sterk gewijzigd.

Een nieuw haalbaarheidsonderzoek door een onafhankelijke deskundige op basis van actuele verkeers- en financiële cijfers is en blijft dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor verdere besluitvorming.