Nieuws

College Heiloo verzaakt wettelijke informatieplicht! 

Het College van Heiloo heeft de Gemeenteraad niet geïnformeerd over de aanpak en de (concept) resultaten van het in 2014 door de STEC Groep uitgevoerde onderzoek naar de behoefte aan en het bestaande en geplande aanbod van bedrijfslocaties in de Regio Alkmaar.

Uit dit en eerdere onderzoeken van de STEC Groep (2012) en Buck Consultants (2013) blijkt dat het aanbod in de Regio Alkmaar de vraag overtreft.

Op dit moment is het aanbod aan bedrijfslocaties ruim 3 keer groter dan de vraag! De STEC Groep adviseert daarom om 29.9% van het bedrijventerrein Boekelermeer (Heiloo en Alkmaar samen) gewoon te schrappen en een andere bestemming te geven. Daarbij noemt de STEC Groep expliciet de zuidwesthoek...Boekelermeer Heiloo!

Het College van Heerhugowaard laat zien hoe het hoort. Dit College informeerde in augustus 2014 haar Gemeenteraad. Hiernaast kunt u de brief die het College van Heerhugowaard aan haar Gemeenteraad heeft gestuurd downloaden en meer lezen over het onderzoek.

Het Actiecomité Stop Verkwisting heeft vernomen dat het College van Heiloo in bezit is van de concept en eindresultaten van het onderzoek van de STEC Groep. Wij zijn benieuwd wanneer het College openheid van zaken geeft aan de Gemeenteraad!

 

WOB verzoek inzake besluitvorming college Heiloo - Kaptein BV

Het Actiecomite Stop Verkwisting is één van de tien organisaties die een WOB-verzoek bij het college van B&W van Heiloo hebben ingediend om meer inzicht te krijgen in de besluitvorming rond de vestiging van Kaptein BV. in de Boekelermeer Heiloo. 

Reden is het voornemen van het college van Heiloo om eigenmachtig de bestemmingsplannen aan te passen zodat Kaptein BV inpasbaar is in deel C van de Boekelermeer Heiloo en om via de vestiging van dit bedrijf de aanleg van de afslag van de A9 bij Heiloo door te drukken.

Het gaat niet alleen om de afmetingen van de nieuwbouw, maar ook om de locatie. Niet in het nog vrijwel leegstaande deel A van de Boekelermeer Heiloo, maar in het nog te ontwikkelen deel C.  En bovendien pal langs de Kanaalweg.  Een Heiloose Muur van 150 meter lang en 14 meter hoog.

Het bestemmingsplan gaat uit van grootschalige bedrijven uitsluitend in de Boekelermeer Alkmaar. "Het heeft er de schijn van dat Kaptein BV op onoorbare wijze profiteert van de deplorabele financiele situatie waarin het college de gemeente Heiloo heeft gemanouvreerd", aldus het WOB-verzoek (zie hiernaast).  

 

Provinciale Staten steken stokje voor Aansluiting A9 Heiloo

De afslag van de A9 bij Heiloo komt er voorlopig niet!  Dit dankzij het amendement van de SP dat Provinciale Staten op 10 november 2014 hebben aangenomen.

Het  amendement, dat de SP samen met Groen Links indiende, kreeg de steun van de Christen Unie, D’66, Ouderenpartij, Partij van de Dieren, PvdA en 50PLUS en daarmee dus de meerderheid in de Provinciale Staten.

Het project Aansluiting A9 bij Heiloo is nu van REALISATIE fase teruggezet in de PLAN fase. Het Actiecomité Stop Verkwisting is tegen deze aansluiting en blijft er voor ijveren dat het project in de PRULLENBAK fase komt. Waar het hoort!

Lees meer op Dichtbij.nl  

 

Gerommel bij Aansluiting A9 Heiloo in Provinciale Staten

Afgelopen dinsdagavond bereikte ons het bericht dat er vooruitgelopen wordt op de besluitvorming rond de realisatie van een nieuwe afslag van de A9 bij Heiloo omdat de Provincie NH nog een potje van 51 miljoen heeft gevonden dat op gemaakt moet worden. Het project is zonder de geëigende besluitvorming van de STUDIE fase in een REALISATIE fase beland. Dit staat te lezen in het verslag van Gedeputeerde Staten (regel 410 - 550).  

SP gedeputeerden Alberts en Bruggeman en Groen Links gedeputeerde Van Berkum dienen hierover in de vergadering van de Provinciale Staten op 10 november 2014 een amendement in.

Op 7 november 2014 heeft een tiental betrokken organisaties, waaronder het Actiecomité Stop Verkwisting, bij de Commissaris van de Koning Noord-Holland, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en bij de Colleges en fractieleiders van de gemeenten Alkmaar, Bergen/Egmond/Schoorl, Casticum/Akersloot/Limmen en Heiloo een verzoek ingediend om de status STUDIE fase te handhaven.

In concreto verzoeken deze organisaties de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten om het project Nieuwe Aansluiting op de A9 bij Heiloo in de STUDIE fase te houden, vervolgens eerst een maatschappelijke kosten- en baten analyse te doen alvorens te besluiten het project naar een vervolgfase over te hevelen. Tevens wordt verzocht de nodige zorgvuldigheid te betrachten in het gehele besluitvormingsproces met betrekking tot genoemd project.  

 

Jaarrekeningen van Heiloo zijn misleidend

De jaarrekeningen van de gemeente Heiloo zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie.
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,0 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,2 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,1 miljoen was dus totaal onnodig.)
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2007 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 2,0 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 0,2 miljoen besteed?
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 0,6 miljoen over. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 0,8 miljoen opgegaan?
Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekening 2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,7 miljoen. In werkelijkheid was het "slechts" € 5,5 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 1,2 miljoen opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 december 2010. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 14,4 miljoen. Ten minste waren er grote verliezen van € 12,4 miljoen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,9 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 oktober 2012. Geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van € 2,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van zelfs € 3,4 miljoen. Er waren weer nieuwe verliezen, nu van € 5,0 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Weg belastinggeld! Meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van 2012 van € 2,9 miljoen. Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 16 september 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,5 miljoen.

  

PvdA komt in de gemeenteraad van Heiloo op 6 oktober as. met een definitief standpunt inzake de extra afslag van de A9

Op 18 september meldde de PvdA Heiloo via de weblog van de heer Rootjes vóór een extra afslag van de A9 bij Heiloo te zijn, mits dit financieel verantwoord is. Tevens meldde de PvdA dat het onderzoek van Bureau Over Morgen inzake de financiële risico’s van de afslag niet veel toegevoegde waarde blijkt te hebben. De PvdA stelde daarom e.e.a. in heroverweging te nemen. Nu is een aantal risico’s bekend en is dit bericht van de weblog verdwenen.

Daarom heeft het Actiecomité Stop Verkwisting op 26 september jl. de volgende vraag voorgelegd aan de PvdA Heiloo: Wat is nu het laatste standpunt van de PvdA in Heiloo en in de Provinciale Staten inzake de aanleg van de extra afslag van de A9 bij Heiloo?

Via zijn weblog reageert de heer Rootjes namens de PvdA Heiloo op 28 september als volgt: Wij zijn ons aan het beraden of we nog voor de afslag zijn. Ik heb inmiddels voor de raadsvergadering van 6 oktober een interpellatie aangevraagd en wij komen met een motie. Op basis van alle te vergaren gegevens zullen wij ons definitieve standpunt kenbaar maken. U kunt hier doorklikken naar de weblogtekst.   

 

D'66 Heiloo is tegen extra afslag van de A9

Ook D'66 Heiloo zegt: De afslag van de A9 moet er niet komen! D'66 Heiloo stelt vraagtekens bij de nieuwe argumenten vóór de afslag ( ontlasting van de kruising Randweg Alkmaar - Kennemerstraatweg) en geeft de volgende argumenten tégen de afslag: 

 • de afslag heeft desastreuze gevolgen voor leefklimaat, natuur en financiën van Heiloo,
 • er komen geen 2400 woningen bij in Zuiderloo en Zandzoom,
 • de Overeenkomst Nieuwe Strandwal is onder 'valse voorwendselen' tot stand gekomen,
 • Heiloo is niet gebouwd op veel verkeer  (de Egmonden overigens evenmin),
 • de afslag heeft desastreuze gevolgen voor de financiën,
 • de afslag is schadelijk voor de natuur.

Conclusie: Heiloo legt een dure onnodige weg aan, heeft geen enkel voordeel, er wordt en passant een natuurgebied vernield en Heiloo krijgt de verkeersproblemen van Uitgeest/Castricum en Alkmaar op te lossen. Click hier voor hetgeen D'66 Heiloo hierover schrijft.

 

SP Noord Holland stelt vragen in Provinciale Staten over 'raadselachtige' gang van zaken rond ONS en Afslag A9 

Ook de SP Noord Holland vindt de gang van zaken rond de Overeenkomst Nieuwe Strandwal en vooral de extra afslag van de A9 bij Heiloo steeds raadselachtiger. 

Op 22 september jl. heeft de SP daarom bij monde van Marnix Bruggeman en Remine Alberts ruim 20 kritische vragen gesteld aan het Provinciebestuur.

Gebleken is dat de Provincie nog een 'potje' van € 51 miljoen heeft en dat VVD gedeputeerde Post hiervan € 12 miljoen voor de extra afslag van de A9 bij Heiloo wilde reserveren. Zonder dat de hiervoor vereiste besluitvorming heeft plaatsgevonden. En met weer geheel nieuwe argumenten. Aanvankelijk moest de extra afslag van de A9 bij Heiloo worden aangelegd omdat de nieuwe woonwijken Zuiderloo en Zandzoom alsmede het bedrijventerrein Boekelermeer extra verkeer zouden genereren. Vervolgens moest de extra afslag van de A9 bij Heiloo worden aangelegd om de stagnerende verkopen van woningen en bedrijfskavels een extra impuls te geven. Na deze 180 graden draai luidt het argument nu dat de extra afslag van de A9 bij Heiloo moet worden aangelegd om het kruispunt Ringweg Alkmaar - Kennemerstraatweg te ontlasten.  Click hier voor hetgeen de SP hierover schrijft.

  

Overeenkomst A9: broddelwerk en schijndemocratie!

Overeenkomst Nieuwe Strandwal inclusief afslag A9 bij Heiloo doelbewust vóór de gemeenteraadsverkiezingen 2014 getekend!   

Commissaris van de Koning Remkes: “Dat deze informatie (meerkosten van ruim €5 mln. voor Rijkswaterstaat en BTW)  pas op tafel lag ná de besluitvorming over de ONS, heeft alles te maken met de inspanningen die de projectpartners hebben gedaan om eerder tot een ONS te komen, teneinde uw gemeente (Heiloo) bij het project te houden in de dynamiek van de gemeenteraadsverkiezingen”.

Klaarblijkelijk hebben de projectpartners zich doelbewust ingespannen om te voorkomen dat  de ONS in Heiloo een thema bij de gemeenteraads-verkiezingen 2014 kon zijn!

Zodat  de inwoners van Heiloo zich niet meer konden uitspreken over de miljoenen verslindende ONS  (Zuiderloo  verlies € 14 miljoen, Zandzoom verlies € 5,5 miljoen, Boekelermeer verlies € 7,2 miljoen en Afslag A9 kosten € 14 miljoen).

Vervolgens verhinderen de coalitiepartijen in Heiloo in 2014 tot drie keer toe, dat Heilooers zich in een referendum  hierover kunnen uitspreken.    

Het Actiecomité Stop Verkwisting vindt de wijze waarop de inwoners van Heiloo stelselmatig buiten spel worden gezet een schandalig voorbeeld van schijndemocratie.

Vindt U dit ook? Click op de link hiernaast en tekent U dan de petitie Referendum in Heiloo NU!   

 

Overeenkomst Nieuwe Strandwal blijkt inderdaad broddelwerk!
 

Miljoenen voor Rijkswaterstaat, BTW en infrastructuur niet ingecalculeerd in Overeenkomst Nieuwe Strandwal!   

Het actiecomité Stopverkwisting heeft opnieuw en terecht kritiek op deze overeenkomst over de afslag A9 bij Heiloo, die het gemeentebestuur van Heiloo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar heeft gesloten met Alkmaar, Castricum en de Provincie Noord Holland. Noodgedwongen, omdat Heiloo niet kon voldoen aan haar eerdere financiële afspraken.

Op uiterst laakbare wijze forceerde het gemeentebestuur zo de besluitvorming en zadelde ze haar opvolgers op met een wurgcontract. Terwijl deelprogramma’s van de ONS (oa. Aansluiting A9, Groenprojecten) nog niet waren uitgewerkt en risico’s onvoldoende in kaart waren gebracht.

Haastige spoed is zelden goed.  De ONS blijkt inderdaad broddelwerk: € 3 mln. afkoopkosten  Rijkswaterstaat,  €2 mln. BTW en infrastructurele aanpassingen (Kanaalweg)  zijn niet ingecalculeerd.

De €5,2 mln. voor eventuele meerkosten die de Provincie voor haar rekening zou nemen, is met de kosten voor Rijkswaterstaat en BTW nu al opgesoupeerd. De niet ingecalculeerde infrastructurele kosten komen dus voor rekening van Heiloo. 

Wel gemeentebestuur, wat nu? Weer een nieuwe overeenkomst en verder bezuinigen op maatschappelijke voorzieningen en het gemeentegroen? Of eindelijk het gezonde verstand gebruiken en niet verder springen dan de financiële polsstok lang is? 

 
STOP VERKWISTING roept politiek op om beloften inzake financieel onderzoek en referendum gestand te doen
 

Heiloo heeft van alle Noord Hollandse gemeenten het grootste verwachte verlies op haar grondexploitaties per inwoner, zo blijkt uit onderzoek van de Provincie NH eind 2012.

Worden daarom de grondexploitaties 2013 in besloten commissie- en gemeenteraadsvergaderingen  besproken? Moeten raadsleden daarom de betreffende cijfers geheim houden? Mogen inwoners niet weten dat het verlies op grondexploitaties eind 2013 is opgelopen tot  ruim 23 miljoen?

Uit deze grondexploitaties zou  de afslag A9 gefinancierd worden. Geraamde kosten hiervan zijn 13,75 miljoen.  Een veel te lage raming gezien alle risico’s en “vervolgprojecten” zoals een viaduct bij de Lage Laan, een rotonde bij de Kanaalweg, een spoortunnel, een aanpassing van het tracé ivm. Golfbaan, etc.

Het Actiecomité STOP VERKWISTING wil verkwisting van gemeenschapsgeld voorkomen en heeft niet voor niets voor de gemeenteraadsverkiezingen aangedrongen op een audit op de gemeente financiën (mn. op grondbedrijf)  plus een  haalbaarheidsonderzoek (mn. naar afslag A9, Boekelermeer, Zandzoom en Zuiderloo). Beiden door een onafhankelijke externe accountant.  

In de gemeenteraadsvergadering van 3 maart jl. hebben Heiloo2000, D’66, CDA en PvdA in een gezamenlijke motie het college verzocht om uiterlijk 1 juni  2014 een extern gerenommeerd bureau onderzoek te laten doen naar de financiële risico’s rond de grondexploitaties en de afslag  A9. 

Het blijft verontrustend stil rond dit onderzoek.  Net zo stil als rond de referendum verordening die Heiloo2000, D’66, PvdA en de NCPN hebben toegezegd.  

Het Actiecomité STOP VERKWISTING verneemt graag wat de huidige status is inzake het onderzoek alsmede de referendum verordening en welke actie de politiek hierop neemt.

Bij deze het dringende verzoek aan alle politieke partijen in Heiloo om onverwijld de daad bij het woord te voegen! 

 

Motie Referendum

Wederom zijn wij verbaasd over en teleurgesteld in de reacties van 17 van de 18 gemeenteraadsleden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 maart jl. op de door ons gedane oproep om in Heiloo een Referendum Verordening in te stellen teneinde een referendum over de extra afslag van de A9 formeel mogelijk te maken.

De Motie Referendum is gestuit op punt 2 van het verzoek van de Gemeenteraad aan het College:

 1. Een  voorstel voor een (hernieuwde *) referendumverordening op de raadsagenda van  12 mei 2014 te plaatsen  
 2. De organisatie hiervoor in te richten door het instellen van onder meer een Referendum-commissie die zorg draagt voor de informatieverschaffing, vraagstelling en organisatie.

 * hernieuwd tov. het in 2009 ingediende voorstel en/of de model referendum verordening van VNG.

Zeer opmerkelijk is de weerstand tegen het instellen van een Referendum-commissie. De Model Referendum Verordening van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (zie hieronder; onder meer artikelen 3 en 4) gaat namelijk uitgebreid in op de noodzaak, de rol en de taken van een Referendum-commissie.

Zo moet de Referendum-commissie, gevraagd en ongevraagd, adviseren over aanpassingen van de Referendum Verordening en toezicht houden op de uitvoering van de verordening, de organisatie én…toezicht houden op de objectiviteit van de door de gemeente te verstrekken voorlichting!

Hebben de partijen de Model Referendum Verordening niet goed gelezen? Of niet goed begrepen? Of willen ze eigenlijk toch geen Referendum Verordening?

De standpunten van de partijen:

 • de NCPN heeft deze motie ingediend en is voor beide punten en dus akkoord met deze motie.
 • Heiloo 2000, D’66/Groen Links en PvdA zijn voor een referendum in het algemeen, maar tegen een referendum over de extra afslag van de A9 bij Heiloo en tegen het instellen van een Referendum-commissie
 • het CDA vindt de motie te specifiek gericht op de A9 en wees de motie ook af.  
 • de VVD is tegen referenda: “Wij als gemeenteraad zijn door de bevolking gekozen en vertegenwoordigen die. Dat is voldoende”.

Met hun standpunten zetten, op één na, alle politieke partijen van Heiloo dus weer de inwoner buiten spel.

Wij gaan door met ons streven in Heiloo te komen tot een formele Referendum Verordening. Bent u ook voor een Referendum Verordening? Kijk op onze webpagina Referendum  en steun ons door het formulier Inleidend Verzoek tot een Referendum in te vullen, te ondertekenen en aan ons terug te sturen!

 

Actiecomité Stop Verkwisting zet in op een referendum over de extra afslag van de A9 bij Heiloo

Het Actiecomité Stop Verkwisting vindt de wijze waarop het huidige college van Burgemeester en Wethouders zowel de inwoners als de gemeenteraad van Heiloo buiten spel heeft gezet bij de besluitvorming over de Overeenkomst Nieuwe Strandwal en daarmee de extra afslag van de A9 bij Heiloo, onacceptabel.

Het Actiecomité roept alle kiesgerechtigden van Heiloo op om via een Inleidend Verzoek tot een Referendum de gemeenteraad van Heiloo te bewegen tot een formeel referendum waarin iedere kiesgerechtigde in Heiloo zich kan uitspreken over de aanleg van een extra afslag van de A9 bij Heiloo.

Een afslag die op een zeer wankele financiele basis berust. Een afslag die dwars door een beschermd weidevogelgebied ten oosten van de A9 gaat. Een afslag die vanwege het verhoogde verkeersaanbod zowel Heiloo als Egmond Binnen problemen bezorgt. Een afslag die gezien diverse stedenbouwkundige studies niet nodig is. En een afslag die miljoenen euro’s kost die veel beter kunnen worden besteed. Maar ook een afslag die minuten reistijd bespaart voor sommigen.

Meer informatie over het referendum alsmede het formulier om een Inleidend Verzoek tot een Referendum te doen vindt u op de webpagina Referendum A9 

 

Gemeente Heiloo past boekhoudtrucs toe

De gemeente Heiloo gebruikt boekhoudtrucs om de verliezen op haar grondexploitaties te verhullen en door te schuiven naar de toekomst. Met goedkeuring van Deloitte, de accountant die de jaarstukken van Heiloo controleert. Hierbij enkele trucs uit de jaarrekeningen over 2010 -2012:

De boekwaarde van de Gronden per 1-1-12 wijkt af van de boekwaarde per 31-12-11. In 2012 is er 11 mln. aan gronden (Zandzoom en Boekelermeer) overgeboekt van onderhanden werk naar gronden en terreinen oftewel Materiele Vaste Activa. Zo lijken de grondposities en de verliezen kleiner ; op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven terwijl voor waardevermindering van onderhanden werk een verliesvoorziening moet worden getroffen. Echter, eens moet het verlies genomen worden want een stijging van de grondprijzen zit er de komende jaren niet in.

De rentetoerekening aan de grondexploitaties is verlaagd van 3,9% in 2010 en 2011 naar 3,18% in 2012. Door het verlagen van de rekenrente worden de verliezen verkleind en schuiven de risico’s door naar de toekomst. Wanneer de werkelijke gemiddelde rente stijgt boven de 3,18% wordt een gigantisch gat geslagen in de financiën. Vooral bij langlopende projecten.

Afwaardering grondexploitaties € 8.9 miljoen in 2012 (verliesvoorziening 2011: 10,2 miljoen, verliesvoorziening 2010: 12,3 miljoen). Door af te waarderen en verliezen via de verliesvoorziening te laten lopen, zijn de financiële reserves fors gedaald.  

Verlengen doorlooptijden van projecten Boekelermeer, Zuiderloo, Maalwater, etc. Door het verlengen van de doorlooptijden van projecten worden de kosten en dus verliezen over een langere periode uitgesmeerd waardoor deze op jaarbasis kleiner worden maar niet minder in totaliteit.

Opsplitsen projecten Zandzoom, Zuiderloo, Boekelermeer. Door het opsplitsten kunnen delen van projecten van onderhanden werk omgeboekt worden naar de Materiele Vaste Activa en geldt hetzelfde als voor punt 1.

Stelselherziening: in maart 2010 heeft de raad ingestemd met een aanpassing van de rekenmethodiek, in 2012 met een verlaging van de rentetoerekening, etc. Voor een stelselherziening gelden strenge regels van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een stelselwijziging mag nooit plaats vinden om financiële redenen. En nooit met terugwerkende kracht. Het is zeer de vraag of de stelselherziening in Heiloo wettelijk toegestaan is.

Op 13 februari jl.  heeft Deloitte in de auditcommissie van Heiloo aangegeven ook de boeken over 2013 en 2014 te willen controleren.  De auditcommissie heeft positief gereageerd op de opdrachtverlenging aan Deloitte.  Begrijpelijk, want  Delotte zal ongetwijfeld de jaarrekeningen over 2013 en 2014 goedkeuren.  In 2012 hebben slechts 2 accountants geweigerd om hun handtekening onder gemeentelijke jaarstukken te zetten!

Niet voor niets gaat de Autoriteit Financiele Markten de grote 4 accountants KPMG, Ernst &Young, Deloitte en PWC controleren op de uitoefening van al hun wettelijke taken en vooral hun werkwijze  inzake waarderings-vraagstukken waarbij verliezen op grond worden doorgeschoven naar de toekomst (Financieel Dagblad 11 februari 2014).

Niet voor niets heeft het Actiecomité Stop Verkwisting de gemeenteraad van Heiloo gevraagd om een audit door een onafhankelijke externe accountant. 

Het Actiecomité Stop Verkwisting vraagt de gemeenteraad met klem om op 3 maart as. in de gemeenteraadsvergadering niet akkoord te gaan met het verlengen van de opdracht aan Deloitte maar te kiezen voor een nieuwe accountant en daarmee te kiezen voor de enig juiste invulling van haar kaderstellende en controlerende taken. 

 

Overeenkomst Nieuwe Strandwal: Broddelwerk

Op de valreep voor de gemeenteraadsverkiezingen wil het gemeentebestuur groen licht voor de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (O.N.S.).  Het Actiecomité Stop Verkwisting vindt dit uiterst laakbaar.

Door net voor de gemeenteraadsverkiezingen besluitvorming over O.N.S. te forceren, regeert dit gemeentebestuur over haar graf. Het gemeentebestuur zadelt haar opvolgers op met afspraken die, gezien de kosten van niet nakomen, meer weg hebben van een wurgcontract. Het gemeentebestuur stelt dat zij hiervoor in 2008 mandaat van de gemeenteraad heeft gekregen (zie bronnen: Notulen Raadsvergadering 6 oktober 2008, agendapunt 16).

Heel kwalijk is dat het gemeentebestuur zo de burgers van Heiloo de kans ontneemt om zich via de gemeenteraadsverkiezingen uit te spreken over de inrichting van hun woonomgeving en de aanwending van hun belastinggeld.

De voorliggende O.N.S. is broddelwerk. Het deelprogramma Groenprojecten wordt “in een later stadium” ingevuld. Het deelprogramma Aansluiting A9, waarin de betalingen en  betalingsproblemen geregeld worden, is nog niet uitgewerkt.

De gemeenteraad van Heiloo moet op 3 maart 2014 dus besluiten over een O.N.S. die tal van witte vlekken en open einden bevat. 

Een O.N.S. die bovendien gebaseerd is op achterhaalde, onbetrouwbare cijfers over verkeersstromen en grondexploitaties.  Immers het Verkeersplan dateert uit 2008. De laatste jaarlijkse Actualisering Grondexploitaties 2012 dateert van 4 februari 2013.

De nieuwe Actualisering Grondexploitaties 2013 had er al moeten zijn. Omdat de accountant hier nog geen akkoord voor heeft verleend wordt de publicatie dit jaar uitgesteld tot ná de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom de besluitvorming over O.N.S. dan ook niet ?!

Niet voor niets hamert het Actiecomité Stop Verkwisting op een onderzoek naar de gemeentelijke financiën door een onafhankelijke accountant nog voor de gemeenteraadsverkiezingen en zeker voor besloten wordt over de mega-projecten die onderdeel uitmaken van O.N.S. 

De Volkskrant berichtte 10 februari jl, over boekhoudkundige trucs van Alkmaar om de verliezen op grondexploitaties te verdoezelen en zelfs om te buigen tot winsten. Heiloo kan er ook wat van. Op 27 januari jl. heeft het Actiecomité Stop Verkwisting in haar oproep aan alle (!) fractievoorzitters al gewezen op het omboeken van grondexploitaties naar NIEGG en naar Materiele Vaste Activa, op de vele afwaarderingen en wijzigingen van rentes en indices alsmede vragen over de juiste toerekening van kosten.

Het Actiecomité Stop Verkwisting roept alle politieke partijen van Heiloo op om actuele, volledige en betrouwbare informatie te eisen van het gemeentebestuur en pas te besluiten over de  O.N.S. en andere grote projecten als deze actuele, volledige en betrouwbare informatie verstrekt is.

 

Motie Grondexploitaties

Wij zijn verbaasd over en teleurgesteld in de reacties van 18 van de 19 gemeenteraadsleden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 februari jl. op de door ons gedane oproep  en de Motie Grondexploitaties (zie hieronder : Oproep aan Fractievoorzitters 27 januari 2014 en Motie Grondexploitaties 3 februari 2014). 

Een oproep om meer openheid en duidelijkheid inzake de gemeentelijke financiën en een onderzoek door een onafhankelijke externe accountant.

Een Motie Grondexploitaties waarin de constateringen, overwegingen en verzoeken feitelijk dezelfde zijn als die deze partijen zelf, in de gemeenteraadsvergadering van 2 maart 2009 inzake het verlies van ruim 6,2 miljoen euro op de exploitatie van Stationscentrum Oost, hebben ingediend (zie: bronnen). 

De gemeenteraad heeft geen ambitie en bereidheid getoond om haar controlerende taak daadwerkelijk inhoud te geven en lessen te trekken uit het verleden.

Wellicht brengen de recente artikelen in de Volkskrant en het FD van 10 februari 2014 omtrent de boekhoudkundige trucs die de gemeente Alkmaar heeft gebruikt om verliezen op haar grondexploitaties te verdoezelen en zelfs om te buigen in winst, de gemeenteraad op andere gedachten. Welke trucs? In onze oproep aan de fractievoorzitters van 27 januari jl. hebben wij er een aantal expliciet vermeld.

 • Persbericht 10 januari 2014
 • Artikel Noordhollands Dagblad 11 januari 2014 
 • Oproep aan Fractievoorzitters 15 januari 2014
 • Artikel Noordhollands Dagblad 15 januari 2014
 • Oproep aan Fractievoorzitters 27 januari 2014
 • Motie Grondexploitaties 3 februari 2014
 • Motie Referendum 3 maart 2014
 • Model Referendum Verordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Persbericht 10 januari 2014.pdf
Noordhollands Dagblad 11 januari 2014.pdf
Oproep aan Fractievoorzitters 15 januari 2014.pdf
Noordhollands Dagblad 15 januari 2014.pdf
Oproep 27 januari 2014.pdf
Motie 3 februari 2014.pdf
Motie Referendum.pdf
Model referendumverordening vng.pdf