Audit op gemeentefinanciën door onafhankelijke externe accountant vóór eind 2015

Omdat de doorlooptijden van sommige grote projecten, zoals de Boekelermeer, worden verlengd en omdat de bedragen van de ene post in het jaar erop onder een andere post worden geschoven, is het niet gemakkelijk om inzicht te verkrijgen in de kosten en baten van individuele projecten.

STOP VERKWISTING heeft daarom begin 2014 aangedrongen op een diepgaand onderzoek (audit) naar de gemeentelijke financiën en met name het grondbedrijf over de afgelopen 10 jaar, uit te voeren door een onafhankelijke, externe accountant nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen 2014.  

De uitkomsten hiervan zouden van groot belang zijn geweest voor deze verkiezingen!

Maar helaas.....

Een motie van de NCPN, ingediend in de gemeenteraadsvergadering op 3 februari jl., waarin de gemeenteraad het college verzoekt om " Alvorens tot besluitvorming inzake huidige en toekomstige grondexploitaties over te gaan- in opdracht van de Raad – eerst uitvoering wordt gegeven aan een audit-onderzoek door een onafhankelijk externe deskundige naar de mate van juistheid van door het college gepresenteerde cijfers en naar de risico’s op het mogelijk verder oplopen van de exploitatietekorten"  alsmede "In het kader van dit onderzoek ook de mate van juistheid naar toenmalige financiële onderbouwing van de samenwerkingsovereenkomst NOFA1 (inclusief afslag A9) te onderzoeken" is met 18 van de 19 stemmen verworpen.

 

Onder druk van actiegroepen hebben Heiloo2000, D'66/GroenLinks, CDA en PvdA in de gemeenteraadsvergadering van 3 maart 2014 vervolgens met een "handige motie de meeste kou uit de lucht gehaald rond de afslag A9" aldus het Noordhollands Dagblad.

In deze motie verzoeken genoemde partijen het college om uiterlijk 1 juni 2014 een extern gerenommeerd bureau nogmaals de financiële risico's rond de grondexploitaties en de afslag te laten onderzoeken. Zo wordt de audit in zeer afgeslankte vorm over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild.

Nergens staat dat de gemeenteraad zaken kan terugdraaien of tegenhouden, wanneer het externe bureau concludeert dat de risico's te groot zijn.

 

De gemeenteraad oftewel de politieke partijen in Heiloo gaan gewoon op de oude voet verder. De Auditcommissie heeft de gemeenteraad voorgesteld om de externe accountant, Deloitte, nog een extra jaar de jaarstukken te laten controleren en de gemeenteraad heeft dit voorstel aangenomen.

In deze jaarstukken wordt echter niet expliciet aangegeven wat de financiële stand van zaken is van individuele projecten en hoe de kosten en opbrengsten zich over de jaren heen hebben ontwikkeld.

Zo staat er in de jaarrekening over 2010 dat er een verlies op het programma grondexploitaties is geleden van  €12.37 miljoen. In 2011 wordt alleen al op de Boekelermeer een afwaardering (verlies) van €1,2 miljoen geboekt.  In 2012 volgt weer een forse afwaardering (verlies) op de grondexploitaties van €8,8 miljoen. 

De bedragen over 2013 zijn medio april 2014 nog niet bekend.  Over een audit door een extern onafhankelijk bureau heeft niemand het meer.... 

 

 

Motie 3 februari 2014.pdf