Home » Referendum

Petitie Referendum in Heiloo NU!

STOP VERKWISTING heeft de afgelopen periode haar pijlen gericht op de politieke partijen in Heiloo om een referendum in Heiloo mogelijk te maken. Alleen al in 2014 hebben de coalitiepartijen tot drie keer toe een motie voor het instellen van een Referendum Verordening in Heiloo verworpen.

Na het mislukken van deze drie pogingen om via de gemeenteraad van Heiloo een referendum in Heiloo mogelijk te maken, is de Petitie Referendum in Heiloo NU! een passend alternatief  om als inwoner van deze mooie gemeente uw stem te kunnen laten horen.

 

STOP VERKWISTING steunt de Petitie Referendum in Heiloo NU! dan ook ten volle en roept de inwoners van Heiloo op om deze petitie te ondertekenen. Om zo invloed uit te kunnen oefenen op de besluitvorming en verdere verkwisting van gemeenschapsgeld tegen te gaan.

 

Wilt u de petitie ondertekenen, klikt u dan hier verder naar  de Petitie Referendum in Heiloo NU!

 

Referendum Verordening in Heiloo

Op 15 april 2014 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de initiatiefwetten voor een correctief referendum (bindend, ook voor besluiten van provincies en gemeenten) en een raadgevend referendum (niet bindend). Tegenstemmen kwamen van de VVD, het CDA en de kleine christelijke partijen. Gemeenten zijn vrij om te bepalen of ze een lokale referendum verordening willen en zo ja, welk type: correctief of raadgevend. In mei 2009 al had de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor gemeenten een Model Referendum Verordening opgesteld. Veel gemeenten hebben dit model overgenomen.

 

Eind 2009 heeft Heiloo2000 een motie in de gemeenteraad ingediend om in Heiloo een referendum mogelijk te maken. Deze motie werd terugverwezen naar de Commissie Bestuurlijke Zaken en stierf een stille dood.

In februari 2014 heeft STOP VERKWISTING alle politieke partijen in Heiloo opgeroepen om in Heiloo een referendum verordening in te stellen teneinde een referendum over onder meer de Extra Afslag van de A9 bij Heiloo mogelijk te maken.

De NCPN gaf gevolg aan de oproep en diende in de gemeenteraads-vergadering van 3 maart 2014 een motie in om tot een referendum verordening conform het VNG-model te komen. Deze motie werd door 18 van de 19 gemeenteraadsleden verworpen. De motie stuitte op punt 2 van het verzoek van de Gemeenteraad aan het College:

  1. Een  voorstel voor een (hernieuwde *) referendum verordening op de raadsagenda van  12 mei 2014 te plaatsen  
  2. De organisatie hiervoor in te richten door het instellen van onder meer een Referendum-commissie die zorg draagt voor de informatieverschaffing, vraagstelling en organisatie.

 * hernieuwd tov. het in 2009 ingediende voorstel en/of de model referendum verordening van VNG.

De standpunten van de partijen:

  • de NCPN heeft deze motie ingediend en was voor beide punten en dus deze motie.
  • Heiloo 2000, D’66/Groen Links en PvdA waren voor een referendum in het algemeen, maar tegen een referendum over de Extra Afslag van de A9 bij Heiloo en tegen het instellen van een Referendum-commissie
  • het CDA vond de motie te specifiek gericht op de A9 en wees de motie ook af.  
  • de VVD is tegen referenda: “Wij als gemeenteraad zijn door de bevolking gekozen en vertegenwoordigen die. Dat is voldoende”.

Opmerkelijk is de weerstand tegen het instellen van een Referendum-commissie. De Model Referendum Verordening van de VNG (in onder meer artikelen 3 en 4) gaat namelijk uitgebreid in op de noodzaak, de rol en de taken van een Referendum-commissie.

Zo moet de Referendum-commissie, gevraagd en ongevraagd, adviseren over aanpassingen van de referendum verordening en toezicht houden op de uitvoering van de verordening, de organisatie én…   toezicht houden op de objectiviteit van de door de gemeente te verstrekken voorlichting!

Met hun standpunten zetten, op één na, alle politieke partijen van Heiloo de inwoners van Heiloo buiten spel.

 

STOP VERKWISTING heeft vervolgens alle fractie-voorzitters van de politieke partijen verzocht om voor de gemeenteraadsvergadering van 12 mei 2014 alsnog te komen met een aangepaste, gezamenlijke en breed gedragen motie.

D’66, de PvdA en de NCPN hebben in de gemeenteraadsvergadering van 12 mei 2014 een nieuwe, gezamenlijke motie ingediend. Deze motie behelsde een principe-besluit om te komen tot een referendum verordening conform het VNG-model en besloeg in totaal anderhalf A4.  De motie werd  door de coalitie-partijen Heiloo2000, VVD en CDA unaniem afgewezen omdat zij, zo stelde de fractievoorzitter van Heiloo2000 “geen tijd hadden gehad om de motie te lezen omdat deze 12 mei ’s morgens rond 8 uur ontvangen was”.

Is geen van de betreffende 12 coalitie-raadsleden competent genoeg om in één dag anderhalf A4 te lezen? Of is het kinnesinne omdat  de oppositie unaniem, met 7 stemmen, tegen de benoeming van elk van de drie wethouders heeft gestemd?

Hoe dan ook, de inwoners van Heiloo zijn voor een derde keer buiten spel gezet!

 

Het feit dat Heiloo geen referendum verordening heeft is onacceptabel en is een steeds groter wordend hiaat in het democratisch proces. Waarom?

Ten eerste omdat de gemeente Heiloo, door het steeds meer samenvoegen van haar taken met die van buurgemeenten in aparte samenwerkings-organen, steeds meer besluitvormingsmacht verliest ten gunste van deze niet gekozen samenwerkingsorganen.

Met als gevolg een steeds grotere afstand tussen burger en bestuur waardoor het democratisch proces steeds meer onder druk komt te staan.

Ten tweede omdat de gemeente Heiloo, onder de vlag van “participatie-maatschappij”, steeds meer eisen aan burgers stelt, taken aan burgers overdraagt (mantelzorg, groenvoorziening, vrijwilligerswerk) en zelfredzaamheid van burgers eist, zonder de burger navenant meer participatie-mogelijkheden te bieden in de besluitvorming.  

Participatie is toch niet het louter en alleen opzadelen van de burger met zaken die voor de overheid te duur zijn? Zonder participatie in de besluitvorming haakt de burger snel af!  

 

Model referendumverordening vng.pdf
Motie Referendum.pdf